Záznam o poučení oprávnenej osoby

Fyzická osoba sa stáva oprávnenou osobou dňom jej poučenia. Prevádzkovateľ je povinný poučiť ju o právach a povinnostiach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie pred uskutočnením prvej operácie s osobnými údajmi. Poučenie obsahuje najmä rozsah oprávnení, popis povolených činností a podmienky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ je povinný o poučení oprávnenej osoby vyhotoviť písomný záznam.
Záznam o poučení obsahuje

  • identifikačné údaje prevádzkovateľa,
  • titul, meno, priezvisko, pracovné, služobné alebo funkčné zaradenie a podpis oprávnenej osoby,
  • titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie alebo funkciu a podpis toho, kto vykonal poučenie,
  • informácie o obsahu poučenia (práva a povinnosti ustanovené zákonom o ochrane osobných údajov, zodpovednosť za ich porušenie, rozsah oprávnení, popis povolených činností a podmienky spracúvania osobných údajov),
  • deň poučenia a
  • deň, odkedy osoba prestala byť oprávnenou osobou (tento údaj doplní prevádzkovateľ po ukončení jej činnosti ako oprávnenej osoby).

Prevádzkovateľ je povinný opätovne poučiť oprávnenú osobu, ak došlo k podstatnej zmene jej pracovného, služobného alebo funkčného zaradenia, a tým sa významne zmenil obsah náplne jej pracovných činností, alebo sa podstatne zmenili podmienky spracúvania osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov v rámci jej pracovného, služobného alebo funkčného zaradenia.

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

STIAHNITE SI: editovateľný vzor pre záznam o poučení oprávnenej osoby z dielne Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Späť na SLOVNÍK.

Pridaj komentár