O novej EÚ úprave ochrany osobných údajov sa už VEREJNE DISKUTUJE

OZNÁMENIE ÚRADU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV O ZAČATÍ VEREJNEJ DISKUSIE:

Dňa 25. januára 2012 Európska komisia predstavila návrh nového právneho rámca v oblasti ochrany osobných údajov, ktorý okrem iného zahŕňal aj „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“.

Predložený návrh nariadenia má nahradiť Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorá bola v podmienkach Slovenskej republiky premietnutá do zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Od prijatia uvedenej smernice však už uplynulo 17 rokov a rýchly technologický rozvoj v tomto období so sebou priniesol nové výzvy a požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov jednotlivcov. Globalizácia a rýchle tempo týchto zmien výrazne ovplyvnili spôsob spracúvania a prenosu čoraz väčšieho množstva osobných údajov ako aj prístupu k nim, čo si
vyžiadalo prípravu návrhu nového právnevho aktu, ktorý by poskytoval rovnaké pravidlá pre všetky členské štáty a zabezpečil jednotný výklad k nim, poskytoval dostatočnú právnu istotu ako aj korešpondoval so spoločenským a
technologickým vývojom.

V súvislosti s predstavením predmetného návrhu nariadenia verejnosti bol Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako štátny orgán s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov, určený ako štátny orgán s primárnou zodpovednosťou pri riešení a prerokúvaní jeho znenia.

Návrh nariadenia možno však vnímať ako ambiciózny materiál. Niektoré jeho časti si preto vyžadujú dôkladnú a širšiu diskusiu, a to nielen z pohľadu doteraz získaných poznatkov z praxe, ale aj z pohľadu odbornej či laickej verejnosti.

Za týmto účelom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje verejnú diskusiu k predmetnému návrhu nariadenia. Vaše postrehy, podnety, návrhy ako aj prípadné pripomienky očakávame v lehote do 20. apríla 2012 na adrese: nariadenie@pdp.gov.sk.

Pridaj komentár