Úrad na ochranu osobných údajov SR

Úrad na ochranu osobných údajov SR je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.
Sídlom úradu je Bratislava.
Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Úrad pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov plní tieto úlohy

 • vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom pri spracúvaní osobných údajov,
 • priebežne sleduje stav ochrany osobných údajov, registráciu, osobitnú registráciu informačných systémov a vedenie evidencie o informačných systémoch,
 • prijíma návrhy a podnety týkajúce sa podozrenia z porušovania povinností ustanovených zákonom pri spracúvaní osobných údajov alebo koná z vlastnej iniciatívy,
 • vykonáva kontrolu spracúvania osobných údajov v informačných systémoch,
 • pri podozrení z porušenia povinností uložených týmto zákonom môže predvolať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
 • na odstránenie zistených nedostatkov rozhodnutím ukladá opatrenia na nápravu,
 • ukladá sankcie pri zistení porušenia povinností uvedených v tomto zákone,
 • odporúča prevádzkovateľom opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov v informačných systémoch; na tento účel v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva odporúčania pre prevádzkovateľov,
 • vykonáva registráciu a osobitnú registráciu informačných systémov a zabezpečuje zverejnenie stavu registrácie,
 • vedie register zodpovedných osôb,
 • poskytuje konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov,
 • v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva záväzné stanoviská,
 • metodicky usmerňuje prevádzkovateľov a sprostredkovateľov pri spracúvaní osobných údajov,
 • vykonáva skúšky zodpovedných osôb a vydáva potvrdenia o ich absolvovaní,
 • vydáva súhlas na prenos osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany,
 • na účely cezhraničného prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany schvaľuje záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa,
  podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,

 • vyjadruje sa k návrhom zákonov a k návrhom ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ktorých sa upravuje spracúvanie osobných údajov,
 • v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva všeobecne záväzné právne predpisy,
 • predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave ochrany osobných údajov najmenej raz za dva roky; správu o stave ochrany osobných údajov zverejňuje úrad na svojom webovom sídle,
 • plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii v oblasti ochrany osobných údajov,
 • prijíma opatrenia na vykonanie rozhodnutí Európskej komisie vydaných v oblasti ochrany osobných údajov a
 • spolupracuje pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov s obdobnými orgánmi dozoru v zahraničí.

http://www.dataprotection.gov.sk

Pridaj komentár