Údaje o leteckých pasažieroch (PNR) na programe dňa

Kráča Európska únia pomaličky k tomu, že ju bolo možné považovať za monitorovanú societu? Možno áno… Nasvedčuje tomu napríklad aj Návrh RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA RADY o využívaní osobných záznamov o cestujúcich (PNR) na účely presadzovania práva momentálne predložený na medzirezortné pripomienkové konanie.

Odhliadnuc od toho, že už pomerne dlho funguje PNR zmluva EÚ s USA, ide o ďalší zásah do ochrany súkromia dotknutých osôb, ktorých údaje budú spracúvané na iný ako pôvodný účel.

Ako hovorí samotný návrh rámcového rozhodnutia – Údaje PNR sú vzhľadom na informácie, ktoré obsahujú, vhodné na účel predchádzania teroristickým trestným činnom a organizovanej trestnej činnosti a na boj proti nim a teda na zvýšenie vnútornej bezpečnosti.

Aby sme nehovorili o niečom abstraktnom, PNR požadované v návrhu od leteckých spoločností by mali obsahovať:

 • Lokalizačný záznam PNR („PNR record locator“)
 • Dátum rezervácie/vystavenia letenky
 • Termín(-y) plánovanej cesty
 • Meno(-á)
 • Adresa a kontaktné informácie (telefónne číslo, e-mailová adresa)
 • Informácie o všetkých spôsoboch platby, vrátane fakturačnej adresy
 • Celý priebeh cesty v prípade konkrétneho PNR
 • Informácie o častých cestujúcich („Frequent flyer“)
 • Cestovná kancelária/zástupca cestovnej kancelárie
 • Štádium cesty dotknutej osoby, vrátane potvrdení odletu, stavu odbavenia („check-in“), informácií o prípadoch, kedy sa osoba nedostavila k odletu (no show) alebo informácií o prípadoch, kedy sa dostavila bez rezervácie („go show“)
 • Oddelené/rozdelené PNR
 • Všeobecné poznámky (okrem citlivých informácií)
 • Informácie o vystavení letenky, vrátane čísla letenky, dátumu vystavenia letenky a jednosmerných leteniek, údajov zaznamenaných v rámci automatizovaného výpočtu cestovného („Automated Ticket Fare Quote“)
 • Číslo sedadla a ostatné informácie týkajúce sa sedadla
 • Kód na zdieľanie informácií
 • Všetky informácie o batožine
 • Počet a ďalšie mená cestujúcich v rámci jedného PNR
 • Akékoľvek iné zhromaždené informácie API (Advance Passenger Information – údaje o cestujúcich získavané pred cestou podľa smernice 2004/82/ES)
 • Všetky doterajšie zmeny v údajoch PNR uvedených v predchádzajúcich bodoch

Výpočet by však nebol úplný bez dodatočných údajov za neplnoleté osoby mladšie ako 18 rokov, cestujúce bez sprievodu:

 • Meno a pohlavie dieťaťa
 • Vek
 • Jazyk(-y), ktorým(-i) hovorí
 • Meno a kontaktné údaje opatrovníka pri odlete a vzťah k dieťaťu
 • Meno a kontaktné údaje opatrovníka pri prílete a vzťah k dieťaťu
 • Zástupca pri odlete a prílete

Podľa zhodnotenia iniciatívy Úradom na ochranu osobných údajov SR, komisia navrhuje, aby leteckí prepravcovia sprístupňovali údaje týkajúce sa príletov do EÚ a odletov z EÚ prostredníctvom špecializovaného vnútroštátneho útvaru (PIU – Passenger Information Unit). PIU by vykonával hodnotenie rizík a identifikáciu ľudí, ktorí budú podrobení vyšetrovaniu pri príchode/odchode do/z členského štátu EÚ a následne by takto zozbierané osobné údaje poskytoval podľa potreby zatiaľ nezverejnenému okruhu inštitúcii, ktoré si určia jednotlivé členské štáty. Patriť sem však podľa návrhu musia orgány zodpovedné za predchádzanie teroristickým trestným činom a organizovanej trestnej činnosti a boj proti nim.

Hoci aj v kruhoch európskych inštitúcií zaoberajúcich sa ochranou súkromia a osobných údajov (stanovisko k návrhu Pracovnej skupiny podľa článku 29 – WP29 a vyjadrenia Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov všeobecne k PNR – EDPS) jasne vidieť výrazné obavy, prijatie bude s najväčšou pravdepodobnosťou neodvratné. V prípadoch ako je tento je totiž nanajvýš zložité hľadať rovnováhou medzi právom na súkromie a právom na bezpečnosť.

Pridaj komentár