Plošné uchovávanie údajov pozastavené

Po nedávnom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie sa ľady pohli aj u nás. Plošné uchovávanie údajov o telekomunikačnej prevádzke má na základe včerajšieho uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky pozastavenú účinnosť a poslanecký návrh týkajúci sa protiústavnosti častí zákona o elektronických komunikáciách bol prijatý na ďalšie konanie:

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 23. apríla 2014 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 10/2014 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 58 ods. 5 až ods. 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 116 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov a § 76a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov s čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3, čl. 22 a čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 7 ods. 1, čl. 10 ods. 2 a 3, čl. 13 a čl. 17 Listiny základných práv a slobôd, čl. 8 a čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 7, čl. 8, čl. 11 a čl. 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie uznesením takto:

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky prijíma na ďalšie konanie. Pozastavuje účinnosť § 58 ods. 5 až ods. 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Stop uchovávaniu telekomunikačných údajov

Opäť raz máme čo našim západným susedom spoza rieky Moravy závidieť. V tomto prípade je to prístup k ochrane súkromia a osobných údajov. O monitorovaní telekomunikačnej prevádzky na základe zákona o elektronických komunikáciách a o rôznych snahách o jej obmedzenie vo viacerých krajinách EÚ sme tu už hovorili…

Aktuálne posledný príspevok do kampane proti Smernici o uchovávaní údajov v telekomunikačnej prevádzke prišiel práve z Českej republiky.

Plénum Ústavného súdu vyhovelo návrhu skupinky 51 poslancov Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a dňa 22. marca 2011 zrušilo ustanovenie § 97 odseky 3 a 4 zákona o elektronických komunikáciách a jeho vykonávaciu vyhlášku.

Ustanovení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání, se r u š í dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Ústavný súd ČR sa s stotožnil s názorom, že napadnutá právna úprava porušuje ústavnoprávne limity, keďže nespĺňa požiadavky vyplývajúce z princípu právneho štátu a je v rozpore s požiadavkami pre obmedzenie základného práva na súkromie v podobe práva na informačné sebaurčenie v zmysle článku 10 odsek 3 a článku 13 Listiny základných práv a slobôd, ktoré vyplývajú z princípu proporcionality.

Žiadny zo sudcov neuplatnil k nálezu odlišné stanovisko, teda rozhodnutie bolo prijaté jednohlasne.

Samotný text nálezu je dostupný v elektronickej podobe na
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5075

Mohol by poslúžiť nielen ako inšpirácia, ale aj ako manuál pre obdobný postup na Slovensku.

Revízia uchovávania prevádzkových údajov telekomunikačnej prevádzky

Axel (Bits of Freedom, NL), Katarzyna (Panoptykon Foundation, PL), Patrick and Ralf (AK Vorrat, DE) vysvetľujú prečo je rok 2011 rozhodujúcim rokov v boji proti uchovávaniu údajov a všeobecnému monitorovaniu. Európska Komisia plánuje zverejniť hodnotenie Smernice o uchovávaní prevádzkových údajov a bitka PR a lobbyingu už začala. V nasledujúcich 6 mesiacoch sa objaví legislatívny návrh Komisie, ktorý bude revidovať Smernicu o ochovávaní údajov. Rečníci poskytnú úplný obraz o súčasnom stave, o tom čo sa deje v Bruseli, čo sa už urobilo, ale aj o tom, ako môžete pomôcť.

Pozrite si video nahrané počas prezentácie 27. decembra 2010 (60 min.) ANGL. JAZ.
http://bit.ly/hNHG7a
Ďalšie informácie opäť v ANGL. JAZ. o stave uchovávania telekomunikačných prevádzkových údajov na Slovensku nájdete aj na stránke:
http://husovec.blogspot.com/2010/10/data-retention-status-quo-in-slovakia.htmla v slovenčine sa viac dočítate v podaní na Generálnu prokuratúru, ktoré má na svedomí EISI – European Information Society Institute o.z.
Podanie Na Generalnu Prokuraturu