Meeting na ÚOOÚ SR

Dňa 21. septembra 2011 sa uskutočnila návšteva senátorov Stálej komisie Senátu pre ochranu súkromia Parlamentu Českej republiky a predsedu Úradu pre ochranu osobných údajov Českej republiky RNDr. Igora Němca na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – ako súčasť ich pracovnej cesty na Morave, v Rakúsku a na Slovensku. Obsahom rokovania boli informácie o postavení a súčasnej situácii slovenského úradu, o spôsoboch komunikácie úradov s kompetentnými činiteľmi v oblasti ochrany údajov, ako aj vzájomná výmena skúseností pri riešení problémov.

Prevzatá tlačová správa: http://www.uoou.sk

Ochrana osobných údajov v kríze…

Na webe nášho dozorného orgánu pre ochranu osobných údajov visí od 28. 10. 2010 oznam:

Oznámenie o dočasnom ukončení poskytovania právnych názorov, vyjadrení, konzultácií či posudkov

Vzhľadom na nedostatočné personálne zabezpečenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) sa týmto s okamžitou platnosťou dočasne ukončuje poskytovanie právnych názorov, vyjadrení, konzultácií či posudkov. Uvedené právne názory, vyjadrenia, konzultácie a posudky boli iba doplnkom úloh a činností, ktoré zákon Úradu ukladá. Ich vykonávanie bolo podmienené dostatočnými personálnymi a tiež materiálnymi kapacitami, ktorými Úrad disponoval a na ich nepretržité poskytovanie neexistuje právny nárok.

Úrad ako štátny orgán vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov nezávisle a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Zákonom uložené úlohy plní Úrad pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov a stanoviská k akýmkoľvek právnym otázkam zaujíma výlučne prostredníctvom svojich rozhodnutí. Týmto oznámením nie je dotknuté prešetrovanie oznámení a podnetov o podozrení z porušenia zákona, ani poskytovania súčinnosti podľa osobitných predpisov.

K informáciám z oblasti ochrany osobných údajov odporúčame do pozornosti Najčastejšie otázky a výročné správy zverejnené na internetových stránkach Úradu.

Kríza? Šetrenie štátu na úkor ochrany ľudských práv?

ZDROJ: ÚOOÚSR

28.január – Medzinárodný deň ochrany osobných údajov

Text tlačovej správy Úradu na ochranu osobných údajov SR:

Ochrana osobných údajov rezonuje v kontexte zrýchleného tempa vývoja informačných technológií a snáh o sprehľadnenie takmer každého pohybu jednotlivca stále silnejšie.

Aj táto skutočnosť sa podpisuje na zvyšujúcej sa návštevnosti našej webovskej stránky, za ktorú sme Vám vďační, nakoľko prispieva k podstatnému skvalitneniu komunikácie medzi nami a širokou verejnosťou.

Právo na ochranu osobných údajov u nás požíva vysoký stupeň právnej ochrany, a to i vzhľadom na jeho zakotvenie v Ústave Slovenskej republiky v kapitole „Základné ľudské práva a slobody“.

V súlade s článkom 19 odsek 3 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Ochrana osobných údajov v pravom zmysle slova je navyše zaručená v článku 22 odseku 1 Ústavy Slovenskej republiky.

V tomto roku budú mať štáty Rady Európy po tretíkrát príležitosť si v slávnostnejšom duchu pripomenúť výročie podpísania Dohovoru Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov dňa 28.01.1981 v Štrasburgu, nakoľko bol tento deň za podpory Európskej Komisie Radou Európy vyhlásený za

Deň ochrany osobných údajov

Členské štáty Rady Európy, ktoré podpísali Dohovor č. 108,
„Majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi, ktorá by sa zakladala najmä na rešpektovaní vlády zákona, ako aj ľudských práv a základných slobôd;
Majúc na zreteli, že je žiadúce rozšíriť záruky práv a základných slobôd pre každého, najmä práva na rešpektovanie súkromia vzhľadom na zvyšujúci sa cezhraničný tok osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracovania;
Opätovne akcentujúc svoju angažovanosť za slobodu informácií bez ohľadu na hranice;
Uvedomujúc si, že je nevyhnutné uviesť do súladu základné hodnoty, predstavované rešpektovaním súkromia a voľným tokom informácií medzi ľuďmi;
sa dohodli na tom, že účelom Dohovoru bude zabezpečiť pre každého jednotlivca na území každej strany Dohovoru rešpektovanie jeho práva základných slobôd, najmä práva na súkromie pri automatizovanom spracovaní osobných údajov o ňom, a to bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu.“


Dohovor Rady Európy č.108 otvorený na podpis v roku 1981 bol zatiaľ podpísaný a ratifikovaný 38 štátmi a Dodatkový Protokol k Dohovoru 108 otvorený na podpis v roku 2001 bol doposiaľ podpísaný v počte 17 štátov a ratifikovaný v počte 13 štátov Rady Európy.
Od roku 2007 je toto výročie v dňoch okolo 28. januára pripomínané aktivitami príslušných orgánov na ochranu osobných údajov, medzi ktoré sa zaraďuje aj náš úrad.
Cieľom týchto aktivít bude prehĺbiť povedomie občanov o ich právach v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov, ako aj o existujúcich možnostiach ochrany osobných údajov pred ich neoprávneným zhromažďovaním alebo inými druhmi ich nezákonného spracúvania.
Tempo rozvoja globálnej komunikácie a s ňou neodvratne spojené riziká zlyhania aj tých najrafinovanejších technológií nás spoločne nútia uvažovať o tom, ako predísť možným únikom informácií alebo ich síce zákonnému, ale netransparentnému, resp. z hľadiska verejného záujmu nedostatočne odôvodnenému spracúvaniu a ako zamedziť z toho plynúcim ľudským traumám.
V prvom rade nám preto ide o to dať verejnosti jasný signál, že stojí za to dbať na dostatočné záruky bezpečného spracúvania osobných údajov akéhokoľvek druhu, a že sú súčasťou ich osobnej, i keď nefyzickej integrity.


Vzhľadom na existenciu osobných údajov v istom čase na rôznych miestach, v rozličných formách a podobách vo viacerých informačných systémoch a vzhľadom na neustále prítomnú možnosť ich prepojenia prostredníctvom rôznych postupov môžu mať zhromaždené osobné údaje o fyzických osobách širokospektrálnu vypovedaciu schopnosť.


Toto potenciálne riziko zneužitia, ktoré pramení v podstate ľudského myslenia a jeho schopnosti kombinovať, kalkulovať a využívať skutočnosti na pragmatické ciele i bez súhlasu dotknutých osôb musí byť preto potlačené už v zárodku.


Nato sme tu my, orgány dohľadu nad spracúvaním osobných údajov, ale i vy občania, bez pomoci a podnetov ktorých by naša práca stratila akékoľvek opodstatnenie.


Veríme, že spoločnou snahou sa nám podarí dospieť do štádia, kedy všeobecne uznávané hodnoty ľudských práv jednotlivca, medzi ktoré patrí i ochrana osobných údajov, získajú vo všetkých rezortoch uspokojivý priestor na svoju realizáciu a ľudská osobnosť sa bude môcť harmonicky a nerušene formovať a zdokonaľovať, samozrejme bez zbytočných zásahov do práv a slobôd ostatných.

ZDROJ: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky