Radi by sme priniesli ohľadom sociálnej siete Facebook aj pozitívne správy, venujeme sa však ochrane súkromia a v tejto oblasti Facebook neexceluje. Posledná novinka z ich kuchyne hovorí o novej aktualizácii, ktorá odstavila nástroje, ktoré presne zobrazujú ako je na používateľov cielená reklama. Odrazu tak prestali fungovať nástroje od ProPublica, Mozilla and Who Targets Me.

Facebook tvrdí, že cieľom aktualizácie je bezpečnosť, ktorú môžu narušiť treťostranné pluginy do internetových prehliadačov. Oznámil tiež vytvorenie vlastného archívu reklám. Je však obmedzený len na pár krajín a ani len v USA nezahŕňa všetky reklamy.

OPT-IN vs. OPT-OUT

EU FLAG
Pracovná skupina podľa článku 29 (WP29), ktorá je poradným orgánom Európskej komisie, zloženým z čelných predstaviteľov dozorných orgánov na ochranu osobných údajov jednotlivých členských štátov Európskej únie, sa zišla 14. septembra 2011 za zatvorenými dverami so zástupcami Interactive Advertising a ďalších záujmových onlinemarketingových skupín, aby prediskutovala obavy zo samoregulačných mechanizmov zavedených v odvetví internetovej reklamy. Výsledkom tohto stretnutia bolo konštatovanie WP29, že princíp opt-out zaužívaný v online reklame porušuje princípy ochrany osobných údajov stanovené európskou legislatívou. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EC o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov totiž vyžaduje pri získavaní osobných údajov súhlas dotknutej osoby vyjadrenie jej súhlasu so spracúvaním, pričom opt-out metóda automaticky predpokladá, že súhlas existuje až do momentu kým dotknutá osoba neuskutoční konkrétne vymedzené kroky na zabránenie spracúvaniu jej údajov. Podľa WP29 takýto prístup, keď dotknutá osoba z akýchkoľvek príčin voči spracúvaniu jej údajov nenamietne, nemožno v žiadnom prípade stotožňovať s explicitne vyjadreným súhlasom. Ako vyplýva z tlačového vyhlásenia WP29: „Iba vyjadrenia a úkony môžu byť na rozdiel od mlčania či nečinnosti považované za platný súhlas“. Hoci do konca roka 2011 zostáva len niekoľko mesiacov, zo stanoviska WP29 vyplýva, že odporúčanie k online reklame a jej zosúladeniu s princípmi ochrany osobných údajov neplánuje odkladať až na ďalší rok.