Odtlačky v pasoch sú dovolené

Včerajší deň priniesol ochrane osobných údajov práve takéto rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie. Rozsudkom vo veci C-291/12 Michael Schwarz/Stadt Bochum ohľadom využívania odtlačkov prstov v cestovných dokladoch súd skonštatoval, že hoci ich zber a ukladanie do cestovných pasov predstavuje zásah do práva na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov, tieto opatrenia sú odôvodnené kvôli zabráneniu akémukoľvek podvodnému používaniu cestovných pasov.

Súd sa vyjadril, že nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi je platné, aj keď stanovuje povinnosť používať biometriu v cestovných dokladoch.

Z textu tlačového komuniké č. 135/13 vydaného 17.10.2013 v Luxemburgu uvádzame:

„Nariadenie č. 2252/2004 stanovuje, že cestovné pasy obsahujú vysoko bezpečné pamäťové médium, ktoré okrem zobrazenia tváre obsahuje dva odtlačky prstov. Tieto odtlačky prstov môžu byť použité iba na účel overenia pravosti cestovného pasu a totožnosti jeho držiteľa.

Pán Schwarz požiadal mesto Bochum (Nemecko) o vydanie cestovného pasu, nesúhlasil však s tým, aby pri tej príležitosti boli odobrané jeho odtlačky prstov. Keďže mesto odmietlo jeho žiadosť, pán Schwarz podal žalobu na Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (správny súd v Gelsenkirchene, Nemecko), v ktorej navrhoval, aby sa tomuto mestu uložila povinnosť vydať mu cestovný pas bez odobratia jeho odtlačkov prstov.

V tomto kontexte sa správny súd pýta, či je nariadenie platné v rozsahu v akom ukladá žiadateľovi o cestovný pas odovzdať svoje odtlačky prstov a stanovuje ich ukladanie do cestovného pasu, najmä vzhľadom na Chartu základných práv Európskej únie. Rozsudkom z dnešného dňa na túto otázku Súdny dvor odpovedal kladne.

Hoci zber odtlačkov prstov a ich ukladanie do cestovných pasov predstavuje zásah do práva na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov, tieto opatrenia sú v každom prípade odôvodnené cieľom chrániť cestovné pasy proti akémukoľvek podvodnému používaniu.

Súdny dvor v tejto súvislosti konštatuje, že napadnuté opatrenia sledujú najmä cieľ všeobecného záujmu, zabrániť nelegálnemu vstupu osôb do Európskej únie. V súvislosti s týmto účelom sú zamerané na predchádza nie falšovaniu cestovných pasov a zabránenie ich podvodnému používaniu.

Z údajov, ktorými disponuje Súdny dvor nevyplýva a navyše sa ani neuvádzalo, že opatrenia nerešpektujú podstatu predmetných základných práv.

V nadväznosti na to Súdny dvor konštatuje, že napadnuté opatrenia sú vhodné na dosiahnutie cieľa ochrany cestovných pasov proti ich podvodnému používaniu tým, že podstatne znižujú nebezpečenstvo, že neoprávneným osobám bude omylom povolené vstúpiť na územie Únie.

Nakoniec napadnuté opatrenia nejdú nad rámec toho, čo je potrebné pre dosiahnutie uvedeného cieľa.

Pokiaľ ide o odoberanie odtlačkov prstov, Súdnemu dvoru nebolo oznámené dostatočne účinné opatrenie, ktoré by bolo menej zasahujúce do práv. Súdny dvor najmä poznamenáva, že úroveň technologickej zrelosti metódy založenej na rozpoznávaní očnej dúhovky nedosahuje úroveň metódy založenej na odtlačkoch prstov a že z dôvodu jej podstatne vyšších nákladov ku dnešnému dňu je menej vhodná na všeobecné používanie.

Pokiaľ ide o zaobchádzanie s odtlačkami prstov Súdny dvor poznamenáva, že odtlačky prstov hrajú osobitnú rolu v oblasti identifikácie osôb vo všeobecnosti. Porovnanie odtlačkov prstov odobratých na určitom mieste s odtlačkami prstov uloženými v databáze umožňujú stanoviť prítomnosť určitej osoby na tomto mieste, či už v rámci kriminálneho vyšetrovania alebo s cieľom nepriameho sledovania takej osoby.

Súdny dvor však poznamenáva, že nariadenie výslovne spresňuje, že odtlačky prstov môžu byť použité iba na účel overenia pravosti cestovného pasu a totožnosti jeho držiteľa. Okrem toho nariadenie stanovuje uchovávanie odtlačkov prstov iba v samotnom cestovnom pase, ktorý zostáva vo výlučnej držbe jeho držiteľa. Keďže nariadenie nepredvída žiadnu inú formu ani žiadny iný prostriedok na uchovávanie týchto odtlačkov, nemožno ho vykladať, ako poskytujúce právny základ na prípadnú centralizáciu údajov vyzbieraných na jeho základe alebo na použitie týchto údajov na iné účely než zabránenie nelegálnemu vstupu osôb na územie Únie.

Súdny dvor okrem toho konštatuje, že nariadenie bolo prijaté na vhodnom právnom základe a že v konaní, ktoré viedlo k prijatiu opatrení uplatniteľných v prejednávanej veci nedošlo k chybám, keďže Parlament sa na tomto konaní plne zúčastňoval ako spolunormotvorca.“

Záverom snáď dodávame len odkaz na analýzu Chaos Computer Clubu, ktorý už niekoľko rokov požaduje zákaz biometrie z dôvodu bezpečnostných rizík.

LINK:
Úplné znenie rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v slovenčine
Rozhodnutie na stránkach Súdneho dvora