Finančná správa SR predložila do NRSR novelu zákona, ktorý by mal meniť fungovanie a používanie systému eKasa. Podľa návrhu ma byť s bločkom identifikovaný aj zákazník a jeho nákup. Štát si od toho sľubuje zefektívnenie výberu daní v kontexte predchádzaniu daňových podvodov. Podľa právnej analýzy EISi, predkladaná Novela nie je v súlade so o všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Poslanci Národnej rady SR včera schválili nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý pripravil Úrad na ochranu osobných údajov SR pod vedením Sone Pőtheovej a ktorý upravuje proces ochrany.

Prevádzkovatelia, ktorí ochranu osobných údajov doteraz nezanedbávali, by nemali mať problémy ani v zmysle novej legislatívy, konštatuje úrad. Je potrebné, aby si svoje spracovateľské operácie zosúladili s novými právnymi predpismi. Podľa úradu tu pritom je predpoklad vzniku možných nákladov, ktorý je však priamo úmerný tomu, ako sa ochrane osobných údajov u konkrétneho prevádzkovateľa venovala pozornosť doteraz.
Tlačová správa na TERAZ.sk

O novej EÚ úprave ochrany osobných údajov sa už VEREJNE DISKUTUJE

OZNÁMENIE ÚRADU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV O ZAČATÍ VEREJNEJ DISKUSIE:

Dňa 25. januára 2012 Európska komisia predstavila návrh nového právneho rámca v oblasti ochrany osobných údajov, ktorý okrem iného zahŕňal aj „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“.

Predložený návrh nariadenia má nahradiť Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorá bola v podmienkach Slovenskej republiky premietnutá do zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Od prijatia uvedenej smernice však už uplynulo 17 rokov a rýchly technologický rozvoj v tomto období so sebou priniesol nové výzvy a požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov jednotlivcov. Globalizácia a rýchle tempo týchto zmien výrazne ovplyvnili spôsob spracúvania a prenosu čoraz väčšieho množstva osobných údajov ako aj prístupu k nim, čo si
vyžiadalo prípravu návrhu nového právnevho aktu, ktorý by poskytoval rovnaké pravidlá pre všetky členské štáty a zabezpečil jednotný výklad k nim, poskytoval dostatočnú právnu istotu ako aj korešpondoval so spoločenským a
technologickým vývojom.

V súvislosti s predstavením predmetného návrhu nariadenia verejnosti bol Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako štátny orgán s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov, určený ako štátny orgán s primárnou zodpovednosťou pri riešení a prerokúvaní jeho znenia.

Návrh nariadenia možno však vnímať ako ambiciózny materiál. Niektoré jeho časti si preto vyžadujú dôkladnú a širšiu diskusiu, a to nielen z pohľadu doteraz získaných poznatkov z praxe, ale aj z pohľadu odbornej či laickej verejnosti.

Za týmto účelom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje verejnú diskusiu k predmetnému návrhu nariadenia. Vaše postrehy, podnety, návrhy ako aj prípadné pripomienky očakávame v lehote do 20. apríla 2012 na adrese: nariadenie@pdp.gov.sk.

STK a emisná kontrola pod dohľadom kamier

Absolvovanie technickej a emisnej kontroly so svojim štvorkolesovým miláčikom čaká v blízkej budúcnosti jeho majiteľa a tiež pracovníkov kontrolnej stanice pod dohľadom kamier. Zabezpečiť to má návrh zákona, ktorý v stredu schválila Vláda SR. Podľa chystanej právnej normy bude platiť, že priestor kontrolnej linky stanice technickej a emisnej kontroly monitoruje monitorovacie záznamové zariadenie. Monitorovacím záznamovým zariadením sa vyhotoví záznam v digitálnej podobe, ktorý umožní preukázať, že vozidlá podliehajúce technickej a emisnej kontrole sa na nej skutočne zúčastnili. Monitorovanie je podľa Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR určené na účely zvýšenia kvality výkonu technických kontrol, identifikácie vozidiel a zvýšenia bezpečnosti vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Tento priestor je monitorovaný

Navrhovaný zákon ďalej uvádza, že monitorovacie záznamové zariadenie musí byť používané tak, aby nezasahovalo do súkromia fyzických osôb, ktoré sa nezúčastňujú na technickej a emisnej kontrole a priestor kontrolnej linky stanice monitorovaný pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia musí byť zreteľne označený ako monitorovaný priestor. Výstupom systému majú byť videozáznamy a tiež fotografie. V prípade, že sa nepoužijú na zákonom stanovený účel, prevádzkovateľ ich povinne zlikviduje. Pre videá platí doba uchovávania 30 dní a fotografie budú uchovávané po celú dobu platnosti technickej kontroly.

Ide o osobitnú legislatívu, takže všeobecná doba uchovávania videozáznamov z priestorov prístupných verejnosti, ktorá je podľa zákona o ochrane osobných údajov iba 7 dní, sa neuplatňuje.

ZDROJ:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20217
https://auto.sme.sk/c/6057287/technicku-kontrolu-nasnima-kamera.html

Personal Data Protection and Breach Accountability Act

Americký senátor Richard Blumenthal, demokrat z Connecticutu, predstavil nový návrh zákona, ktorý má zvýšiť ochranu osobných údajov pred online útokmi. Zákon bude tiež sankcionovať prevádzkovateľov, ktorý si nesplnia povinnosť informovania dotknutých osôb. Cieľom navrhovanej legislatívy je primárne stanovenie zodpovednosti firiem a iných osôb, ktoré uchovávajú osobné údaje viac ako 10 000 osôb a zabránenie únikom týchto údajov.

Navrhovaný „Personal Data Protection and Breach Accountability Act“ by tak mohol aspoň čiastočne zmierniť rozdiely medzi EÚ a US legislatívou ochrany osobných údajov.

ZDROJ:
http://www.msnbc.msn.com/id/44491737/ns/technology_and_science-security/

Pokus o novelu by mal skončiť ešte pred vládnymi dverami

Z včerajšieho (05.04.2011) rokovania Legislatívnej rady Vlády SR vzišli nižšie uvedené dokumenty týkajúce sa novely zákona o ochrane osobných údajov…

Záznam z rokovanie Legis-rady:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (č. m. 8040/2011)

Legislatívna rada prerokovala návrh zákona a neodporúča vláde návrh v predloženom znení schváliť s tým, že odporúča predkladateľovi vypracovať nový zákon o ochrane osobných údajov, resp. ešte predtým vypracovať vecný zámer, v ktorom by sa vecne vyriešila otázka postavenia a nezávislosti Úradu na ochranu osobných údajov.

Komuniké Legis-rady:

Štvrtým bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (č. m. 8040/2011).
Cieľom návrhu zákona je dôsledne implementovať a precizovať niektoré ustanovenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a v kontexte konkrétnych pripomienok hodnotiacej misie Európskej komisie zapracovať výsledky analýzy zákona z pohľadu aplikačnej praxe.
Legislatívna rada prerokovala návrh zákona a neodporúča vláde návrh v predloženom znení schváliť s tým, že odporúča predkladateľovi vypracovať nový zákon o ochrane osobných údajov, resp. ešte predtým vypracovať vecný zámer, v ktorom by sa vecne vyriešila otázka postavenia a nezávislosti Úradu na ochranu osobných údajov.

ZDROJ: http://rpo.rokovania.sk/lrv/Rokovanie.aspx