Nový BLOG: Prečítali a zosumarizovali sme pravidlá pre spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy s dotknutou osobou, ktoré pripravil Európsky výbor pre ochranu údajov. Veľmi poučné čítanie pre tých čo zbierajú a spracúvajú údaje v súvislosti dodaním tovarov a služieb koncovým zákazníkom. Výbor zodpovedal napríklad aj otázky o marketingu, profilovaní či skvalitňovaní služieb.