Stop uchovávaniu telekomunikačných údajov

Opäť raz máme čo našim západným susedom spoza rieky Moravy závidieť. V tomto prípade je to prístup k ochrane súkromia a osobných údajov. O monitorovaní telekomunikačnej prevádzky na základe zákona o elektronických komunikáciách a o rôznych snahách o jej obmedzenie vo viacerých krajinách EÚ sme tu už hovorili…

Aktuálne posledný príspevok do kampane proti Smernici o uchovávaní údajov v telekomunikačnej prevádzke prišiel práve z Českej republiky.

Plénum Ústavného súdu vyhovelo návrhu skupinky 51 poslancov Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a dňa 22. marca 2011 zrušilo ustanovenie § 97 odseky 3 a 4 zákona o elektronických komunikáciách a jeho vykonávaciu vyhlášku.

Ustanovení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání, se r u š í dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Ústavný súd ČR sa s stotožnil s názorom, že napadnutá právna úprava porušuje ústavnoprávne limity, keďže nespĺňa požiadavky vyplývajúce z princípu právneho štátu a je v rozpore s požiadavkami pre obmedzenie základného práva na súkromie v podobe práva na informačné sebaurčenie v zmysle článku 10 odsek 3 a článku 13 Listiny základných práv a slobôd, ktoré vyplývajú z princípu proporcionality.

Žiadny zo sudcov neuplatnil k nálezu odlišné stanovisko, teda rozhodnutie bolo prijaté jednohlasne.

Samotný text nálezu je dostupný v elektronickej podobe na
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5075

Mohol by poslúžiť nielen ako inšpirácia, ale aj ako manuál pre obdobný postup na Slovensku.

Pridaj komentár