Príjemné správy z Úradu na ochranu osobných údajov

V posledných dňoch sa zo všetkých kútov podnikateľského prostredia ozýva hlasná kritika smerujúca proti legislatívnym či kontrolným aktivitám Úradu na ochranu osobných údajov SR. Medzičasom sa však tento úrad pokúsil prostredníctvom svojho webu zjednodušiť prevádzkovateľom informačných systémov plnenie niektorých povinností. Prostredníctvom odpovedí na niekoľko otázok jednoducho zistíte či je Váš informačný systém podlieha registrácii alebo evidencii a k dispozícii je aj elektronický formulár registrácie s návodom na vyplnenie. Popri týchto pomôckach zverejnil úrad aj pomocný dokument (dnes už na pôvodnom odkaze nie je dostupný), ktorého súčasťou je otvorený zoznam informačných systémov, ktoré nepodliehajú povinnosti registrácie. Ide napríklad o:

 • Personálny a mzdový informačný systém,
 • Kamerový informačný systém (napr. monitorovanie zamestnancov, monitorovanie priestorov prístupných verejnosti,
 • Evidencia o žiakoch, vedená školou,
 • Evidencia o pacientoch, vedená zdravotníckym zariadením,
 • Evidencia ubytovaných hostí, vedená zariadeniami poskytujúcimi ubytovacie služby.

Ďalšou dôležitou informáciou uvedenou v tomto dokumente je fakt, že sa úrad stotožnil s názorom neregistrovať informačné systémy prevádzkované na základe ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V praxi to znamená potvrdenie, že výminka z registrácie platná pre informačné systémy, ktoré obsahujú osobné údaje, ktoré sú spracúvané na základe zákona, priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 34 ods. 2 písm. d) zákona), platí nielen pre systémy prevádzkované podľa osobitného zákona ako to bolo podľa starého zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vypustením slova OSOBITNÝ sa okruh informačných systémov nepodliehajúcich registrácii rozšíril aj na systémy prevádzkované podľa ustanovení nového zákona:

 • § 15 ods. 4 – identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa,
 • § 15 ods. 7 – monitorovanie priestoru prístupného verejnosti (kamery),
 • § 15 ods. 9 – priamy marketing v rozsahu osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa dotknutej osoby.

Registrovať teda nie je potrebné tzv. Knihu návštev, v ktorej prevádzkovateľ uchováva údaje o jednorazových vstupoch fyzických osôb do svojich priestorov, evidencia postačí aj pre kamerový informačný systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti, rovnako ako pre informačný systém údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa dotknutej osoby používaných na priamy marketing.

Podobnej liberalizácie sa dočkal aj výklad výnimky z registrácie týkajúcej sa ostatných zákonov. Donedávna platná právna úprava hovoriaca o osobitnom zákone bola spájaná s vtedajším § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenia požadovalo od osobitného zákona celý rad obsahových náležitostí ako zoznam osobných údajov, účel spracúvania či okruh dotknutých osôb. Len takto kompletný zákon bol za osobitný zákon požadovaný. Nový zákon slovko OSOBITNÝ vypustil a úrad v spomínanom pomocnom dokumente uviedol aj niekoľko predpisov, ktoré túto požiadavku upravenú v § 10 ods. 2 nového zákona nie celkom spĺňajú (vyznačené v zozname).

Príklady osobitných zákonov, ktoré uviedol úrad v pomocnom dokumente:

 • Zákonník práce a ostatné zákony súvisiace s personálnou agendou
 • Zákonník práce – monitorovanie zamestnancov (kamery)
 • Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (monitorovanie kamerami pri športových podujatiach)
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (§74)
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§31)
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 d) zákona č. 122/2013 Z. z. – Došlá a odoslaná pošta
 • Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
  zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov + vyhláška 21/2012
 • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
 • Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (na účely tvorby Registra obnovenej evidencie pozemkov)
 • Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
 • Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v spojitosti s Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov
 • Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Zákon c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spracovatelia odpadov)
 • Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Formulácia výnimky z registrácie a hlavne posledné kroky úradu (elektronický formulár pre registráciu informačného systému či zverejnenie benevolentnejšieho výpočtu osobitných zákonov v spomínaného pomocnom dokumente) naznačujú, že úrad vníma požiadavky verejnosti a zdá sa, že im v rámci zákonných možností aj vychádza v ústrety. Bolo by príjemné, keby bol takýto uvoľnený spôsob výkladu zákona a liberalizovaný postoj úradu predzvesťou uvoľnenia prísnosti, ktorou sa úrad doteraz často prezentoval.

Okrem tohto článku sa určite dočká aj viacerých ďalších pochvalných reakcií.

Pridaj komentár