Príjemca

Príjemcom je každý, komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom môže byť aj tretia strana; prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje na základe § 3 ods. 1 písm. g) zákona a úrad, ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, sa nepovažujú za príjemcu.

Úrad na ochranu osobných údajov SR spracoval k tejto téme metodické usmernenie č. 2 k základným pojmom zamerané na osoby podieľajúce sa na spracúvaní osobných údajov. Podľa tohto usmernenia:

Príjemcom môže byť orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci
alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej sú osobné údaje poskytnuté (to znamená, že ich môže ďalej spracúvať ako napr. Sociálna poisťovňa, daňový úrad) alebo sprístupnené (to znamená, že je mu umožnený prístup k osobným údajom ako napr. nahliadnutie účastníka konania do súdneho spisu, ktorý ich ďalej nebude spracúvať).

Príjemcom nemôže byť Úrad na ochranu osobných údajov SR a prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje za účelom výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru podľa osobitného zákona (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektorát práce).

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Späť na SLOVNÍK.

Pridaj komentár