Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úrad na ochranu osobných údajov SR spracoval k tejto téme metodické usmernenie č. 2 k základným pojmom zamerané na osoby podieľajúce sa na spracúvaní osobných údajov. Podľa tohto usmernenia:

Prevádzkovateľom môže byť orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Aby takáto osoba bola považovaná za prevádzkovateľa, musí spĺňať zákonom stanovené predpoklady, ktoré možno vymedziť z pozitívneho a negatívneho hľadiska. Prevádzkovateľom je ten, kto

  • sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov (t.j. vopred stanovený zámer, ktorý sa viaže na určitú činnosť a výsledok, ktorý chce spracúvaním dosiahnuť),
  • sám alebo spoločne s inými určí podmienky spracúvania (t.j. prostriedky a spôsob, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu, teda výsledku spracúvania),
  • spracúva osobné údaje fyzických osôb, teda nie akékoľvek údaje alebo informácie o komkoľvek a čomkoľvek (napr. IČO podnikateľa, počet služobných áut niektorej firmy a pod. sa nepovažujú za osobné údaje fyzických osôb),
  • spracúva osobné údaje vo vlastnom mene,
  • spracúva osobné údaje systematicky (t.j. pravidelne, opakovane).

Prevádzkovateľom je aj ten, kto spĺňa podmienky ustanovené v zákone a aj ten, komu toto postavenie priamo vyplýva z osobitného zákona (napr. banka je prevádzkovateľom podľa zákona, ktorá splnil a podmienky a zároveň jej postavenie priamo vyplýva z osobitného zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách), príp. z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Prevádzkovateľom nie je ten, kto

  • spracúva osobné údaje pre vlastnú potrebu v rámci osobných alebo domácich činností (napr. adresár, korešpondencia, fotoalbum),
  • spracúva osobné údaje získané náhodne (t.j. bez predchádzajúceho určenia účelu, prostriedkov spracúvania, zámeru ich ďalšieho systematického spracúvania v informačnom systéme.

Späť na SLOVNÍK.

Pridaj komentár