Pracovná skupina podľa článku 29

Pracovná skupina na ochranu osobných údajov zriadená podľa článku 29 Smernice Európskeho parlamentu a rady 95/46/EC je poradným orgánom Európskej komisie v otázkach ochrany osobných údajov.

Domovská stránka: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/

Najvýstižnejšie bude uviesť úryvok zo samotnej Smernice Európskeho parlamentu a rady 95/46/EC:

Článok 29

Pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov

1. Týmto sa zriaďuje pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov, ďalej len „pracovná skupina“. Bude mať poradný status a bude konať nezávisle.

2. Pracovná skupina sa skladá zo zástupcu dozorného orgánu či orgánov menovaného jednotlivými členskými štátmi alebo zo zástupcu orgánu či orgánov zriadených v rámci štruktúr Spoločenstva a zo zástupcu Komisie. Jednotliví členovia pracovnej skupiny budú určení inštitúciou, orgánom alebo orgánmi, ktoré zastupujú. V prípade že členský štát určil viac ako jeden dozorný orgán, navrhne spoločného zástupcu. To isté platí pre inštitúty zriadené inštitúciami a orgánmi Spoločenstva.

3. Pracovná skupina hlasuje prostou väčšinou zástupcov dozorných orgánov.

4. Pracovná skupina volí svojho predsedu. Funkčné obdobie predsedu sú dva roky. Jeho menovanie je obnoviteľné.

5. Komisia vytvorí sekretariát pracovnej skupiny.

6. Pracovná skupina prijme svoje vlastný rokovací poriadok.

7. Pracovná skupina jedná o bodoch, ktoré do jej programu zaradí predseda, či už na vlastný podnet alebo na žiadosť zástupcu dozorného orgánu alebo na žiadosť Komisie.

Článok 30

1. Pracovná skupina:

(a) posudzuje všetky otázky týkajúce sa uplatňovania národných opatrení prijatých podľa tejto smernice, čím prispieva k jednotnému uplatňovaných týchto opatrení,

(b) vyjadruje sa k úrovni ochrany v Spoločenstve a tretích krajinách,

(c) informuje Komisiu o všetkých navrhovaných novelách tejto smernice, doplňujúcich alebo podrobných opatreniach na zaručenie práv a slobôd fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o všetkých ďalších navrhovaných opatreniach Spoločenstva, ktoré majú vplyv na tieto práva a slobody,

(d) vyjadruje sa k vykonávacím predpisom pripraveným na úrovni Spoločenstva.

2. Ak pracovná skupina zistí, že medzi zákonmi alebo praxou členských štátov vznikli odchýlky, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť ekvivalenciu ochrany osôb pri spracovaní osobných údajov, informuje o tom Komisiu.

3. Pracovná skupina môže na vlastný podnet pripravovať odporúčania vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ochrany osôb pri spracovaní osobných údajov v Spoločenstve.

4. Stanoviská a doporučenia pracovnej skupiny sú ďalej podstupované Komisii a výboru uvedenému v článku 31.

5. Komisia informuje pracovnú skupinu o opatreniach, ktoré prijala na základe týchto stanovísk alebo odporúčaní. Spraví tak v správe, ktorá bude tiež predložená Európskemu parlamentu a Rade. Táto správa sa zverejňuje.

6. Pracovná skupina vypracováva výročnú správu o stave ochrany fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov v Spoločenstve a v tretích krajinách, ktorú podáva na Komisiu, Európsky parlament a Radu. Táto správa sa zverejňuje.

Späť na SLOVNÍK.

One thought on “Pracovná skupina podľa článku 29

  1. Spätné upozornenie: súkromie.digital

Pridaj komentár