Pozor na falošných inšpektorov

Vynaliezavosť podvodníkov sa nezastaví pred ničím a imúnnou v tomto prípade nie je ani oblasť ochrany osobných údajov. Dôkazom je aj blog Jozefa Černeka, ktorý ako podnikateľ pôsobí v Komárne. Vo svojom blogu informoval o nezvyčajnej návšteve, ktorú hostil jeden z jeho zamestnancov. Podvodník sa vydával za inšpektora Úradu na ochranu osobných údajov SR a hrozil pokutou vo výške niekoľko tisíc eur za kamerový systém. Duchaprítomný podnikateľ si overil „inšpektora“ aj na samotnom úrade a zistil, že nehovoril pravdu. Vysvitlo, že pseudoinšpektor ponúkal okrem pokuty aj vypracovanie bezpečnostného projektu, čo z neho podľa slov podnikateľa reálne urobilo novodobého výpalníka.

Ako teda rozoznať podvodníka od skutočnej kontroly z Úradu na ochranu osobných údajov SR. V prvom rade, je veľmi nepravdepodobné, že budete prepadnutí inšpekciou bez toho, aby ste to dopredu vedeli. Z úradu dostanete najskôr oznámenie o kontrole, z ktorého sa dozviete nielen dátum, ale aj čas začatia kontroly. Od tohto postupu môže úrad upustiť pokiaľ by dopredu doručené oznámenie o kontrole mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly alebo by výkon kontroly podstatne sťažilo. V neposlednom rade je takéto oznámenie o kontrole dôležité aj pre úrad, aby inšpekcia neprišla k prevádzkovateľovi a nenašla tam prázdnu prevádzku a štatutára na dovolenke pri mori. V oznámení o kontrole úrad požiada kontrolovanú osobu aby zabezpečila potrebné dokumenty, ktoré požadujú vidieť a tiež, aby v danom čase bol na miesto kontroly prítomný už spomínaný štatutár alebo osoba oprávnená za neho konať.

Ak by ste predsa dostali neohlásenú kontrolu a neboli ste si istí, či ide skutočne o pracovníkov Úradu na ochranu osobných údajov SR, môžete využiť viacero oprávnení, ktoré dáva kontrolovanej osobe zákon o ochrane osobných údajov. Kontrolovaný prevádzkovateľ informačného systému je oprávnený vyžadovať od kontrolného orgánu preukázanie príslušnosti k úradu. Inšpekcia je na druhej strane zo zákona povinná pred začatím kontroly preukázať sa poverením na vykonanie kontroly. Takéto poverenie je zároveň aj súčasťou kontrolného spisu. Pre vrchného inšpektora ho vydáva a podpisuje predseda úradu, kým pre radových inšpektorov ho podpisuje vrchný inšpektor. Na preukázanie príslušnosti k úradu používajú kontrolóri služobný preukaz.

Okrem týchto dokumentov možno kontrolu z úradu rozlíšiť od osamoteného podvodníka aj tým, že inšpektor nechodí nikdy na kontrolu sám. Sprevádza ho najmenej jeden ďalší pracovník úradu a nie je vylúčené ani viacčlenné zloženie kontrolného tímu. No a v neposlednom rade treba spomenúť aj fakt, že je prakticky nemožné, aby bola prevádzkovateľovi informačného systému uložená pokuta ešte v deň kontroly. Celý proces kontroly a vypracovania kontrolného protokolu, jeho prerokovanie, prípadné námietky a ich zapracovanie až po prerokovanie zápisnice, ktorým sa kontrola končí môže trvať aj pár týždňov. Po skončení kontroly je ešte potrebné ukončiť samotné konanie o ochrane osobných údajov, a až potom sa rozhoduje o uložení pokuty za zistené porušenia zákona.

S týmito informáciami sa už nemôže stať, aby ste sa nechali nachytať podvodníkom.
Nedajte im šancu a poznajte svoje práva!

Pridaj komentár