Osobitné kategórie osobných údajov

Zákonná definícia:
(1) Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, sa zakazuje.

(2) Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely určenia fyzickej osoby všeobecne použiteľný identifikátor ustanovený osobitným zákonom len vtedy, ak jeho použitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Spracúvať iný identifikátor, ktorý v sebe skrýva charakteristiky dotknutej osoby, alebo zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje.

(3) Spracúvanie osobných údajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej psychickej pracovnej spôsobilosti môže vykonávať len psychológ alebo ten, komu to umožňuje osobitný zákon.

(4) Spracúvanie osobných údajov o porušení ustanovení zakladajúcich trestnú zodpovednosť alebo administratívnoprávnu zodpovednosť, môže vykonávať len ten, komu to umožňuje osobitný zákon.

(5) Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať biometrické údajelen vtedy, ak je to primerané účelu spracúvania a nevyhnutné na jeho dosiahnutie a ak
a) to prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo zákona,
b) dotknutá osoba dala na spracúvanie písomný alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas,
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa § 10 ods. 3 písm. b), alebo
d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely podľa § 10 ods. 3 písm. g).

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Medzi osobitné kategórie osobných údajov (označované bývajú aj ako citlivé údaje) sem teda údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, všeobecne použiteľný identifikátor (rodné číslo), psychická identita a psychická pracovná spôsobilosť, informácia o trestnej a administratívnej zodpovednosti za porušenie predpisov a tiež (biometria).

Späť na SLOVNÍK.

Pridaj komentár