OPT-IN vs. OPT-OUT

EU FLAG
Pracovná skupina podľa článku 29 (WP29), ktorá je poradným orgánom Európskej komisie, zloženým z čelných predstaviteľov dozorných orgánov na ochranu osobných údajov jednotlivých členských štátov Európskej únie, sa zišla 14. septembra 2011 za zatvorenými dverami so zástupcami Interactive Advertising a ďalších záujmových onlinemarketingových skupín, aby prediskutovala obavy zo samoregulačných mechanizmov zavedených v odvetví internetovej reklamy. Výsledkom tohto stretnutia bolo konštatovanie WP29, že princíp opt-out zaužívaný v online reklame porušuje princípy ochrany osobných údajov stanovené európskou legislatívou. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EC o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov totiž vyžaduje pri získavaní osobných údajov súhlas dotknutej osoby vyjadrenie jej súhlasu so spracúvaním, pričom opt-out metóda automaticky predpokladá, že súhlas existuje až do momentu kým dotknutá osoba neuskutoční konkrétne vymedzené kroky na zabránenie spracúvaniu jej údajov. Podľa WP29 takýto prístup, keď dotknutá osoba z akýchkoľvek príčin voči spracúvaniu jej údajov nenamietne, nemožno v žiadnom prípade stotožňovať s explicitne vyjadreným súhlasom. Ako vyplýva z tlačového vyhlásenia WP29: „Iba vyjadrenia a úkony môžu byť na rozdiel od mlčania či nečinnosti považované za platný súhlas“. Hoci do konca roka 2011 zostáva len niekoľko mesiacov, zo stanoviska WP29 vyplýva, že odporúčanie k online reklame a jej zosúladeniu s princípmi ochrany osobných údajov neplánuje odkladať až na ďalší rok.

Pridaj komentár