Nová dohoda o osobných záznamoch o cestujúcich medzi EÚ a USA

Tlačová správa Európskej komisie zo dňa 17. novembra 2011: Európska únia a Spojené štáty americké dnes podpísali novú dohodu o prenose údajov o pasažieroch letov z EÚ do Spojených štátov. Ak túto novú dohodu o osobných záznamoch o cestujúcich (tzv. PNR) prijme Európsky parlament a jednotlivé členské štáty EÚ na zasadnutí Rady ministrov, tak sa ňou nahradí súčasná dohoda z roku 2007. V dôsledku toho sa zlepší ochrana údajov a zároveň to poskytne účinný nástroj na boj proti závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a proti terorizmu.

Nová dohoda o osobných záznamoch o cestujúcich predstavuje pre občanov aj leteckých dopravcov väčšiu zrozumiteľnosť a vyššiu právnu istotu. Zabezpečuje lepšiu výmenu informácií medzi orgánmi Spojených štátov a orgánmi presadzovania práva a justičnými orgánmi v EÚ, ďalej jasne stanovuje, na aké účely sa údaje z osobného záznamu o cestujúcom môžu použiť, a obsahuje celý rad nových a lepších záruk pre ochranu údajov.

„Ochrana osobných údajov bola od začiatku rokovaní v decembri 2010 mojou prioritou a ja osobne som s daným výsledkom spokojná, pretože v porovnaní so súčasnou dohodou z roku 2007 predstavuje veľký pokrok. Nová dohoda obsahuje pevné záruky pre zabezpečenie ochrany súkromia európskych občanov bez toho, aby to oslabilo účinok dohody v oblasti bezpečnosti EÚ a Spojených štátov amerických“, vyhlásila Cecilia Malmström, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Táto dohoda je právne záväzná a obsahuje prísnejšie pravidlá pre spoluprácu polície a orgánov presadzovania práva . Orgány v Spojených štátoch amerických (ministerstvo vnútornej bezpečnosti, DHS) sa zaväzujú poskytovať osobné záznamy o cestujúcich a informácie odvodené z týchto záznamov orgánom presadzovania práva a justičným orgánom EÚ s cieľom predchádzať závažnej nadnárodnej trestnej činnosti alebo teroristickým trestným činom alebo ich odhaľovať, vyšetrovať alebo stíhať. EÚ z toho bude mať priamy prospech.

V dohode je takisto podrobne opísané, na aké účely môžu americké orgány údaje z osobného záznamu o cestujúcom použiť. Ide predovšetkým o tieto účely: predchádzanie, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie teroristickej a nadnárodnej trestnej činnosti , za ktorú je trest minimálne tri roky väzenia. Menej závažné zločiny tu teda nie sú zahrnuté. Osobné záznamy o cestujúcich sa použijú pri riešení závažných trestných činov, ako sú obchodovanie s drogami a s ľuďmi a terorizmus.

Dohoda ustanovuje pravidlá o ochrane súkromia, ktoré určujú, akým spôsobom a na aké obdobie sa môžu uchovávať údaje z osobného záznamu o cestujúcom . Údaje budú anonymizované šesť mesiacov po tom, čo ich americké orgány obdržali. Po piatich rokoch sa tieto anonymizované údaje presunú do neaktívnej databázy, ktorá bude podliehať prísnejším požiadavkám pre prístup amerických úradníkov. Celkové obdobie uchovávania údajov je stanovené na 10 rokov pri závažnej nadnárodnej trestnej činnosti. Iba v prípade teroristických činov bude prístup k údajom umožnený počas obdobia 15 rokov.

V dohode sa stanovuje pravidlo, že údaje z osobného záznamu o cestujúcom musia leteckí dopravcovia poslať zo svojich databáz americkým orgánom systémom aktívneho doručovania (tzv. push system ). DHS teda nebude zhromažďovať údaje priamo z rezervačných systémov leteckých dopravcov (metóda „pull“), až na niektoré výnimočné okolnosti, keď napríklad dopravcovia nemôžu zaslať údaje z technických dôvodov.

Dohoda obsahuje komplexné záruky pre právo pasažiera na ochranu údajov . Pasažieri môžu na americkom ministerstve vnútornej bezpečnosti získať prístup k údajom z osobného záznamu o cestujúcom a môžu ich opraviť alebo zmazať. Takisto majú pasažieri právo na administratívnu alebo právnu nápravu, ktorú umožňuje právo USA. DHS a leteckí dopravcovia navyše budú musieť poskytnúť pasažierom úplné informácie o použití osobného záznamu o cestujúcom a takisto o tom, ako si pasažieri môžu uplatniť svoje práva.

Dohoda ďalej zakazuje nepriaznivé rozhodnutia amerických orgánov len na základe automatizovaného spracovania údajov ; na rozhodovacom procese sa vždy musí zúčastniť človek, aby sa zabránilo obavám zo zneužívania údajov PNR na nezákonné profilovanie. Takisto sa v nej stanovujú veľmi prísne podmienky pre použitie citlivých údajov , ktoré by mohli odhaliť napríklad náboženské presvedčenie alebo sexuálnu orientáciu cestujúcich.

Dohoda napokon obsahuje aj podrobné ustanovenia o bezpečnosti údajov , aby sa zabránilo ich strate alebo narušeniu súkromia. Na účely kontroly a auditu sa budú zaznamenávať všetky prípady spracovania údajov PNR. Činnosť DHS v tejto oblasti bude pod dohľadom nezávislých orgánov napríklad aj amerického kongresu.

V roku 2007 podpísala Európska únia so Spojenými štátmi dohodu o prenose a spracovávaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR), ktorá sa zakladala na súbore záväzkov zo strany DHS a ktorá sa predbežne uplatňovala.

Európsky parlament prijal 5. mája 2010 uznesenie, v ktorom požadoval opätovné prerokovanie dohody. Dňa 2. decembra 2010 Rada poverila Komisiu, aby prerokovala novú dohodu so Spojenými štátmi o prenose údajov PNR a hneď nato sa začali rokovania.

Cieľom novej dohody je zabezpečiť pre DHS dostupnosť údajov z osobného záznamu o cestujúcom, aby ich DHS mohlo využiť v boji proti závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a terorizmu. Leteckí dopravcovia poskytnú americkému ministerstvu vnútornej bezpečnosti (DHS) údaje PNR zo všetkých letov smerujúcich z EÚ do USA. Podobne ako tomu bolo v dohode z roku 2007, aj táto nová dohoda umožňuje prenos 19 rôznych údajov, ako napríklad mená pasažierov, trasy ich cesty a údaje o tom, kde si zakúpili letenky.

Nová dohoda zohľadňuje všeobecné kritériá stanovené v oznámení Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich (PNR) do tretích krajín a smernice Rady pre rokovanie ( IP/10/1150 a MEMO/10/431 ) a je s nimi v súlade.

ZDROJ: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1368&format=HTML&aged=0&language=SK&guiLanguage=sk

Pridaj komentár