IZRAEL v klube ochrancov dát

Izraelské orgány pre ochranu údajov poskytli v nedávnom čase Komisii vysvetlenia a uistenia týkajúce sa výkladu izraelského práva a poskytli uistenia, že izraelské právne predpisy o ochrane údajov sa vykonávajú v súlade s týmto výkladom. Komisia preto rozhodla, že Izraelský štát by sa mal považovať za krajinu, ktorá v súlade so smernicou 95/46/ES poskytuje primeranú ochranu osobných údajov pri automatizovaných medzi­národných prenosoch osobných údajov z Európskej únie do Izraelského štátu, resp. pri neautomatizovaných prenosoch, ktoré podliehajú ďalšiemu automatizovanému spracovaniu v Izraelskom štáte.

V zmysle tohto rozhodnutia sa na účely článku 25 ods. 2 smernice 95/46/ES Izraelský štát považuje za krajinu, ktorá poskytuje primeranú ochranu osobných údajov pri automatizovaných medzinárodných preno­soch osobných údajov z Európskej únie do Izraela, resp. pri neautomatizovaných prenosoch, ktoré sú predmetom ďalšieho automatizovaného spracovania v Izraelskom štáte.

Za miestny orgán dohľadu Izraelského štátu zodpovedný za uplatňovanie noriem právnej ochrany v Izraelskom štáte je považovaný Izraelský právny, informačný a technologický orgán (ILITA).

Kontakt:
The Israeli Law, Information and Technology Authority
The Government Campus
9th floor
125 Begin Rd.
Tel Aviv
Israel
Poštová adresa:
P. O. Box 7360
Tel Aviv, 61072
Tel. +972 37634050
Fax: +972 26467064
E-mail: ILITA@justice.gov.il
Web: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm

Rozhodnutie Komisie z 31. januára 2010:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:027:0039:0042:SK:PDF

Pridaj komentár