Druhé kolo bude v LegisRade

Cez Hospodársku a sociálnu radu prešiel nový zákon o ochrane osobných údajov pomerne hladko. Jeho ďalší osud je však v rukách Legislatívnej rady vlády. Minulý pokus Úradu na ochranu osobných údajov SR o novelizáciu tu stroskotal. Novému zákonu sa snáď bude dariť viac.

Zo záznamu rokovania HSR:
Návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predmetný návrh zákona uviedol podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov pán Dudáš.
Stanovisko za KOZ SR predniesol pán Lacko, ktorý nemal k predloženému návrhu zákona žiadne pripomienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie.
Stanovisko za RÚZ predniesol pán Jusko, ktorý ocenil zlepšenia systematiky predloženého zákona a predložil k nemu nasledovné pripomienky:
1. Pripomienka k §78, odsek 5 a 6
RÚZ navrhla predĺžiť prechodné ustanovenia na registráciu a na osobitnú registráciu informačných systémov z troch mesiacov na šesť mesiacov.
Navrhované lehoty RÚZ považuje za príliš krátke, pričom v dôsledkom daného ustanovenia môže byť významná byrokratická záťaž kladená na Úrad v pomerne krátkom období.
Táto pripomienka bola predkladateľom akceptovaná.
2. Pripomienka k čl. VI
RÚZ navrhla posunúť dátum účinnosti na 01.07.2013
Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu, potrebnú legisvakačnú dobu a vytvorenie priestoru pre dotknuté subjekty na prípravu a zosúladenie sa s novou legislatívou RÚZ navrhla posunúť navrhovanú účinnosť na neskorší termín.
Táto pripomienka nebola predkladateľom akceptovaná, RÚZ zotrvala aj po vysvetlení na tejto pripomienke.
Stanovisko za AZZZ SR predniesol pán Karlubík, ktorý sa pridal k stanovisku RÚZ týkajúceho sa predĺženia prechodného ustanovenia na registráciu informačných systémov z troch mesiacov na šesť mesiacov a odporučil zobrať predložený návrh zákona na vedomie a postúpiť ho na ďalšie legislatívne konanie.
Stanovisko za ZMOS predniesol pán Muška, ktorý uviedol, že ZMOS neuplatňuje k predmetnému návrhu zákona žiadne pripomienky a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie.
Rada
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona s pripomienkou RÚZ,
B. AZZZ SR, ZMOS a KOZ SR súhlasia bez pripomienok,
C. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie.

Celý záznam: http://hsr.rokovania.sk/data/att/137653_zaznam.docx

Legislatívna rada vlády SR sa na návrh pozrie na svojom 18. rokovaní (18.12.2012)  a materiál je v plnom znení dostupný na jej stránke.

Pridaj komentár