Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úrad na ochranu osobných údajov SR spracoval k tejto téme metodické usmernenie č. 2 k základným pojmom zamerané na osoby podieľajúce sa na spracúvaní osobných údajov. Podľa tohto usmernenia:

Dotknutou osobou môže byť iba fyzická osoba – jednotlivec. Ide o osobu, o ktorej sú osobné údaje spracúvané v informačnom systéme osobných údajov, s čím zákon spája aj právne následky v prípade neplnenia či nesprávneho plnenia povinností za účelom legitímnych a bezpečných zásahov do súkromia jednotlivcov. Princípy základných ľudských práv a slobôd zakotvené v právne záväzných aktoch Európskej únie neobmedzujú právo dotknutej osoby len na ochranu osobných údajov, ak sú o nej spracúvané. Preto dotknutou osobou je aj osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, bez ohľadu na to, či sa o nej osobné údaje spracúvajú v informačnom systéme alebo nie. Za dotknutú osobu sa nepovažuje právnická osoba ani fyzická osoba – podnikateľ.

Späť na SLOVNÍK.

Pridaj komentár