Smernica 95/46/EC

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 95/46/EC z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorej úplné znenie NÁJDETE TU je premietnutá do nášho zákon a o ochrane osobých údajov.

Sankcie

Sankcie podľa zákona o ochrane osobných údajov môžeme rozdeliť na:

  • pokuty za porušenie či nesplnenie zákonných povinností,
  • poriadkové pokuty
  • zverejnenie porušenia zákona

Rozhodnutia o uložení opatrenia na nápravu by sme medzi sankcie nezaraďovali. Avšak po uložení opatrenia, ktoré preukazuje porušenie zákona by mala nasledovať pokuta.

Rodné číslo

Rodné číslo je trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch.

Táto definícia je takmer rovnaká ako definícia pre všeobecne použiteľný identifikátor v zákone o ochrane osobných údajov z čoho vyplýva jednoznačná použiteľnosť rodného čísla ako všeobecne použiteľného identifikátora v informačnom systéme.

Tvorí sa z dátumu narodenia osoby a z koncovky, ktorá je rozlišujúcim znakom osôb narodených v tom istom kalendárnom dni.

Prvé dvojčíslie rodného čísla vyjadruje posledné dve číslice roku narodenia osoby, druhé dvojčíslie vyjadruje číselné označenie mesiaca narodenia osoby (u žien je zvýšené o 50), tretie dvojčíslie vyjadruje číselné označenie dňa narodenia osoby v danom kalendárnom mesiaci.

Rodné číslo pridelené osobe narodenej do 31. decembra 1953 je deväťmiestne s trojmiestnou koncovkou a rodné č íslo pridelené osobe narodenej po 1. januári 1954 je desaťmiestne so štvormiestnou koncovkou; pritom celé desaťmiestne rodné číslo musí byť bezo zvyšku deliteľné číslom 11.

Podľa zákona č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov.

Príjemca

Príjemcom je každý, komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom môže byť aj tretia strana; prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje na základe § 3 ods. 1 písm. g) zákona a úrad, ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, sa nepovažujú za príjemcu.

Úrad na ochranu osobných údajov SR spracoval k tejto téme metodické usmernenie č. 2 k základným pojmom zamerané na osoby podieľajúce sa na spracúvaní osobných údajov. Podľa tohto usmernenia:

Príjemcom môže byť orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci
alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej sú osobné údaje poskytnuté (to znamená, že ich môže ďalej spracúvať ako napr. Sociálna poisťovňa, daňový úrad) alebo sprístupnené (to znamená, že je mu umožnený prístup k osobným údajom ako napr. nahliadnutie účastníka konania do súdneho spisu, ktorý ich ďalej nebude spracúvať).

Príjemcom nemôže byť Úrad na ochranu osobných údajov SR a prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje za účelom výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru podľa osobitného zákona (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektorát práce).

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Späť na SLOVNÍK.

Pracovná skupina podľa článku 29

Pracovná skupina na ochranu osobných údajov zriadená podľa článku 29 Smernice Európskeho parlamentu a rady 95/46/EC je poradným orgánom Európskej komisie v otázkach ochrany osobných údajov.

Domovská stránka: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/

Najvýstižnejšie bude uviesť úryvok zo samotnej Smernice Európskeho parlamentu a rady 95/46/EC:

Článok 29

Pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov

1. Týmto sa zriaďuje pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov, ďalej len „pracovná skupina“. Bude mať poradný status a bude konať nezávisle.

2. Pracovná skupina sa skladá zo zástupcu dozorného orgánu či orgánov menovaného jednotlivými členskými štátmi alebo zo zástupcu orgánu či orgánov zriadených v rámci štruktúr Spoločenstva a zo zástupcu Komisie. Jednotliví členovia pracovnej skupiny budú určení inštitúciou, orgánom alebo orgánmi, ktoré zastupujú. V prípade že členský štát určil viac ako jeden dozorný orgán, navrhne spoločného zástupcu. To isté platí pre inštitúty zriadené inštitúciami a orgánmi Spoločenstva.

3. Pracovná skupina hlasuje prostou väčšinou zástupcov dozorných orgánov.

4. Pracovná skupina volí svojho predsedu. Funkčné obdobie predsedu sú dva roky. Jeho menovanie je obnoviteľné.

5. Komisia vytvorí sekretariát pracovnej skupiny.

6. Pracovná skupina prijme svoje vlastný rokovací poriadok.

7. Pracovná skupina jedná o bodoch, ktoré do jej programu zaradí predseda, či už na vlastný podnet alebo na žiadosť zástupcu dozorného orgánu alebo na žiadosť Komisie.

Článok 30

1. Pracovná skupina:

(a) posudzuje všetky otázky týkajúce sa uplatňovania národných opatrení prijatých podľa tejto smernice, čím prispieva k jednotnému uplatňovaných týchto opatrení,

(b) vyjadruje sa k úrovni ochrany v Spoločenstve a tretích krajinách,

(c) informuje Komisiu o všetkých navrhovaných novelách tejto smernice, doplňujúcich alebo podrobných opatreniach na zaručenie práv a slobôd fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o všetkých ďalších navrhovaných opatreniach Spoločenstva, ktoré majú vplyv na tieto práva a slobody,

(d) vyjadruje sa k vykonávacím predpisom pripraveným na úrovni Spoločenstva.

2. Ak pracovná skupina zistí, že medzi zákonmi alebo praxou členských štátov vznikli odchýlky, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť ekvivalenciu ochrany osôb pri spracovaní osobných údajov, informuje o tom Komisiu.

3. Pracovná skupina môže na vlastný podnet pripravovať odporúčania vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ochrany osôb pri spracovaní osobných údajov v Spoločenstve.

4. Stanoviská a doporučenia pracovnej skupiny sú ďalej podstupované Komisii a výboru uvedenému v článku 31.

5. Komisia informuje pracovnú skupinu o opatreniach, ktoré prijala na základe týchto stanovísk alebo odporúčaní. Spraví tak v správe, ktorá bude tiež predložená Európskemu parlamentu a Rade. Táto správa sa zverejňuje.

6. Pracovná skupina vypracováva výročnú správu o stave ochrany fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov v Spoločenstve a v tretích krajinách, ktorú podáva na Komisiu, Európsky parlament a Radu. Táto správa sa zverejňuje.

Späť na SLOVNÍK.

Podmienky spracúvania osobných údajov

Podmienkami spracúvania osobných údajov sú prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie požiadavky, kritériá alebo pokyny súvisiace so spracúvaním osobných údajov alebo vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania či už pred začatím spracúvania osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania.

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Späť na SLOVNÍK.

Poskytovanie osobných údajov

Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

Osobné údaje teda v procese poskytovania prenáša jeden prevádzkovateľ zo svojho informačného systému do informačného systému iného prevádzkovateľa na ďalšie spracúvanie. Tento iný prevádzkovateľ je vo vzťahu k pôvodnému spracúvaniu osobných údajov treťou stranou, ale ako tretia strana môže byť aj príjemcom, keďže zákon o ochrane osobných údajov v definícii príjemcu pripúšťa aj poskytovanie osobných údajov tejto osobe.

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Späť na SLOVNÍK.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Úrad na ochranu osobných údajov SR spracoval k tejto téme metodické usmernenie č. 1 k pojmu osobné údaje. Toto usmernenie môže byť celkom praktickým návodom ako nazerať na pojem osobné údaje v praxi, hoci je v niektorých svojich častiach nečakane liberálne.

Odporúčame však tiež ďalší dokument, ktorý vysvetľuje pojem osobné údaje a pochádza z dieľne Pracovnej skupiny podľa čl. 29. Je ním Stanovisko k pojmu osobné údaje.

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Späť na SLOVNÍK.