Právo na informácie

Právo na informácie alebo inak právo byť informovaný je prvým z práv, ktoré máte ako dotknuté osoby k dispozícii. Prevádzkovateľ informačného systému vás musí informovať, či používa vaše osobné údaje. Mal by poskytovať podrobné informácie zahŕňajúce:

 • totožnosť a kontakt na prevádzkovateľa,
 • kontakt na zodpovednú osobu (ak ju má),
 • na čo údaje používa,
 • aký je právny základ spracúvania
  • súhlas a info o možnosti jeho odvolania alebo
  • zmluva s informáciou o zmluvnej povinnosti poskytnúť údaje na spracúvanie ako aj následkoch ich neposkytnutia alebo
  • zákonná povinnosť s informáciou o nutnosti poskytnúť údaje na základe zákona ako aj následkoch ich neposkytnutia, alebo
  • popis oprávneného záujmu, ak je právnym základom, …
 • ak zdieľa údaje s inými, tak sem patrí aj informácia o príjemcoch,
 • informácia o prenose údajov mimo EÚ (pokiaľ sa chystá),
 • doba uchovávania osobných údajov,
 • informácia o právach dotknutej osoby,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • informácia o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre vás ako dotknuté osoby.

Toto sa nazýva „informácia o ochrane/spracúvaní osobných údajov“ alebo aj “Privacy Policy”. Prevádzkovateľ by mal poskytnúť informácie o ochrane osobných údajov v čase zhromažďovania údajov.

Vo všeobecnosti platí, že prevádzkovatelia musia poskytovať informácie o ochrane osobných údajov, ale za určitých okolností to tak nie je  Ide o prípady, keď:

 • už máte všetky informácie o ochrane osobných údajov a nič sa nezmenilo, alebo
 • nie je možné poskytnúť vám informácie o ochrane osobných údajov, alebo
 • informovanie by vyžadovalo „neprimerané úsilie“, alebo
 • poskytnutie informácií o ochrane osobných údajov by znemožnilo používanie vašich údajov alebo vážne poškodiť dôvody ich používania,
 • údaje sa spracúvajú podľa práva EÚ, ktoré chráni vase oprávnené záujmy, alebo
 • spracúvanie prebieha v režime profesijného tajomstva.