Právo na prístup

V rámci práv dotknutej osoby máte právo zistiť, či prevádzkovateľ používa alebo ukladá vaše osobné údaje. Toto sa nazýva právo na prístup. Uplatniť si ho môžete tým, že požiadate o kópiu údajov, ktoré sú všeobecne známe ako „žiadosť o prístup k predmetu spracúvania/osobných údajov“.

Požiadavku na prístup k predmetu môžete urobiť ústne alebo písomne. Ak podávate svoju žiadosť verbálne, odporúčame vám ju písomne zaznamenať, aby ste mali k dispozícii dôkazné prostriedky ohľadom prebehnutej komunikácie.

Ak chcete uplatniť svoje právo na prístup, postupujte nasledovne:

 • Zistite, kam poslať svoju žiadosť a tiež aké osobné údaje chcete získať.
 • Oslovte so svojou požiadavkou priamo prevádzkovateľa.
 • Uveďte jasne to, čo chcete.

Možno nebudete chcieť všetky osobné údaje, ktoré o vás prevádzkovateľ má. Môže bude reagovať rýchlejšie, ak mu to vysvetlíte a označíte konkrétne údaje, ktoré chcete. Takýto spôsobom sa môžete dostať nielen ku kópii vašich osobných údajov, ale aj k informáciám o:

 • účeloch spracúvania;
 • kategóriách dotknutých osobných údajov;
 • príjemcoch;
 • predpokladanej doba uchovávania osobných údajov;
 • existencii práv dotknutých osôb;
 • práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • zdroji, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
 • existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Ide fakticky o set údajov, ktorými mal prevádzkovateľ osloviť dotknutú osoby v rámci práva na informácie.