Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) upravuje aj vek, od dosiahnutia ktorého je dieťa spôsobilé dať súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Pre súhlas so spracovaním dát určuje základnú vekovú hranicu 16 rokov. Členské štáty si ju síce môžu aj znížiť na ľubovoľnú z intervalu od 13 rokov. Slovensko si zvolilo základnú možnosť 16 rokov, informoval server Sme.sk a následne aj zive.sk. Okrem toho, že Slovensko nevyužilo možnosť znížiť vekovú hranicu aspoň na úroveň trestnej zodpovednosti (14 rokov), zaviedlo ju paragrafom 15 návrhu nového zákona o ochrane osobných údajov aj pre služby informačnej spoločnosti odkazujúc na zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

„Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila  16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.“

Ja to trochu neprehľadné z dôvodu, že toto ustanovenie je v zákone umiestnené v časti, ktorá sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov v právnom rámci GDPR. Bez ohľadu na tento fakt však zostáva skutočnosťou, že horná hranica určená v GDPR na vek 16 rokov bude osvojená aj Slovenskom.

Pridaj komentár