28.január – Medzinárodný deň ochrany osobných údajov

Text tlačovej správy Úradu na ochranu osobných údajov SR:

Ochrana osobných údajov rezonuje v kontexte zrýchleného tempa vývoja informačných technológií a snáh o sprehľadnenie takmer každého pohybu jednotlivca stále silnejšie.

Aj táto skutočnosť sa podpisuje na zvyšujúcej sa návštevnosti našej webovskej stránky, za ktorú sme Vám vďační, nakoľko prispieva k podstatnému skvalitneniu komunikácie medzi nami a širokou verejnosťou.

Právo na ochranu osobných údajov u nás požíva vysoký stupeň právnej ochrany, a to i vzhľadom na jeho zakotvenie v Ústave Slovenskej republiky v kapitole „Základné ľudské práva a slobody“.

V súlade s článkom 19 odsek 3 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Ochrana osobných údajov v pravom zmysle slova je navyše zaručená v článku 22 odseku 1 Ústavy Slovenskej republiky.

V tomto roku budú mať štáty Rady Európy po tretíkrát príležitosť si v slávnostnejšom duchu pripomenúť výročie podpísania Dohovoru Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov dňa 28.01.1981 v Štrasburgu, nakoľko bol tento deň za podpory Európskej Komisie Radou Európy vyhlásený za

Deň ochrany osobných údajov

Členské štáty Rady Európy, ktoré podpísali Dohovor č. 108,
„Majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi, ktorá by sa zakladala najmä na rešpektovaní vlády zákona, ako aj ľudských práv a základných slobôd;
Majúc na zreteli, že je žiadúce rozšíriť záruky práv a základných slobôd pre každého, najmä práva na rešpektovanie súkromia vzhľadom na zvyšujúci sa cezhraničný tok osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracovania;
Opätovne akcentujúc svoju angažovanosť za slobodu informácií bez ohľadu na hranice;
Uvedomujúc si, že je nevyhnutné uviesť do súladu základné hodnoty, predstavované rešpektovaním súkromia a voľným tokom informácií medzi ľuďmi;
sa dohodli na tom, že účelom Dohovoru bude zabezpečiť pre každého jednotlivca na území každej strany Dohovoru rešpektovanie jeho práva základných slobôd, najmä práva na súkromie pri automatizovanom spracovaní osobných údajov o ňom, a to bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu.“


Dohovor Rady Európy č.108 otvorený na podpis v roku 1981 bol zatiaľ podpísaný a ratifikovaný 38 štátmi a Dodatkový Protokol k Dohovoru 108 otvorený na podpis v roku 2001 bol doposiaľ podpísaný v počte 17 štátov a ratifikovaný v počte 13 štátov Rady Európy.
Od roku 2007 je toto výročie v dňoch okolo 28. januára pripomínané aktivitami príslušných orgánov na ochranu osobných údajov, medzi ktoré sa zaraďuje aj náš úrad.
Cieľom týchto aktivít bude prehĺbiť povedomie občanov o ich právach v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov, ako aj o existujúcich možnostiach ochrany osobných údajov pred ich neoprávneným zhromažďovaním alebo inými druhmi ich nezákonného spracúvania.
Tempo rozvoja globálnej komunikácie a s ňou neodvratne spojené riziká zlyhania aj tých najrafinovanejších technológií nás spoločne nútia uvažovať o tom, ako predísť možným únikom informácií alebo ich síce zákonnému, ale netransparentnému, resp. z hľadiska verejného záujmu nedostatočne odôvodnenému spracúvaniu a ako zamedziť z toho plynúcim ľudským traumám.
V prvom rade nám preto ide o to dať verejnosti jasný signál, že stojí za to dbať na dostatočné záruky bezpečného spracúvania osobných údajov akéhokoľvek druhu, a že sú súčasťou ich osobnej, i keď nefyzickej integrity.


Vzhľadom na existenciu osobných údajov v istom čase na rôznych miestach, v rozličných formách a podobách vo viacerých informačných systémoch a vzhľadom na neustále prítomnú možnosť ich prepojenia prostredníctvom rôznych postupov môžu mať zhromaždené osobné údaje o fyzických osobách širokospektrálnu vypovedaciu schopnosť.


Toto potenciálne riziko zneužitia, ktoré pramení v podstate ľudského myslenia a jeho schopnosti kombinovať, kalkulovať a využívať skutočnosti na pragmatické ciele i bez súhlasu dotknutých osôb musí byť preto potlačené už v zárodku.


Nato sme tu my, orgány dohľadu nad spracúvaním osobných údajov, ale i vy občania, bez pomoci a podnetov ktorých by naša práca stratila akékoľvek opodstatnenie.


Veríme, že spoločnou snahou sa nám podarí dospieť do štádia, kedy všeobecne uznávané hodnoty ľudských práv jednotlivca, medzi ktoré patrí i ochrana osobných údajov, získajú vo všetkých rezortoch uspokojivý priestor na svoju realizáciu a ľudská osobnosť sa bude môcť harmonicky a nerušene formovať a zdokonaľovať, samozrejme bez zbytočných zásahov do práv a slobôd ostatných.

ZDROJ: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

3 thoughts on “28.január – Medzinárodný deň ochrany osobných údajov

  1. SITA si asi nevsimla ze islo o den ochrany udajov ked to ani len slovkom nespomenula
    a tak to skopcili aj na zive.sk

    vlastne markiza v spravach to iste a az v stv to spomenuli

Pridaj komentár